071-32343234-6

کلاس های آفلاین دکتری


زبان عمومی:کلاس آفلاین استاد مکرمی- 42 ساعت – شهریه 1.500.000 تومان
استعداد تحصیلی:کلاس افلاین استاد گیلک – 25 ساعت – شهریه 1.500.000 تومان
مقاله نویسیISI،ISC:کلاس افلاین دکتر جعفری – 20 ساعت – شهریه 1/250/000 تومان
در کلاسهای آفلاین صدا و تصویر استاد و تصویر بردهوشمند به وضوح دریافت می شود .داوطلبان میتوانند، کلاسهای ذخیره شده را بمدت4ماه از زمان ثبت نام بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز بازبینی نمایند.

نمونه کلاسهای آفلاین دکتری

استعداد تحصیلی (کلیه رشته ها)- استاد گلیک
Fazel.ac.ir/s/e.mp4
استعداد تحصیلی دکتری (کلیه رشته ها-استاد گیلک)
Fazel.ac.ir/s/e1.mp4
زبان عمومی کنکور دکتری (کلیه رشته ها)استاد مکرمی
Fazel.ac.ir/s/z.mp4
معرفی کلاس مقاله نویسی
Fazel.ac.ir/s/mg.mp4

بازگشت به بالا