071-32343234-6

فرم همکاری پژوهشگر

الف-مشخصـات فـردی

*نام:
*نام خانوادگی:
*نام پدر:
*تاریخ تولد:
*محل تولد:
*تلفن همراه:
مثال : 09303329448
*تلفن منزل:
مثال : 07112304014
*ایمیل:
آدرس منزل:
آدرس محل کار:
تلفن محل کار:

ب-مشخصـات تحصـیلی

لطفا مشخصات خود را مطابق جدول زیر ذکر نمایید.(کلیه موارد را تکمیل نمایید)

ردیف مقطع رشته و گرایش دانشگاه معدل سال اخذ
1 کاردانی
2 کارشناسی
3 کارشناسی ارشد
4 دکتری

ج-مشخصـات پژوهشـی

تالیفات و مقاله های پذیرفته شده در کنفرانسهای داخلی و خارجی و طرح های پژوهشی اجرا شده را ذکر فرمایید.

ردیف سال ارائه نام مقاله موضوع محل ارائه
1
2
3
4

در صورت نیاز به توضیح در زمینه های پژوهشی فوق،به اختصار در بخش زیر شرح دهید.

د-کتاب های تالیفی

عنوان کتب تالیفی و خلاصه ای از موضوع کتاب را ذکر فرمایید.

ردیف عنوان کتاب نام ناشر خلاصه ای از زمینه کتاب
1
2
3
4

د-زمینه های مورد علاقه پژوهشی به ترتیب اولویت و توانمندی انجام پروژه های تحقیقاتی

ردیف زمینه تحقیقاتی سابقه انجام تحقیقات در این زمینه(به اختصار مطرح کنید)
1
2
3
4
5

در صورت نیاز به توضیح در زمینه های پژوهشی فوق،به اختصار در بخش زیر شرح دهید.

عبارت امنیتی
*تاریخ تکمیل فرم:

 

بازگشت به بالا