آزمون عمران اجرا

4 مرحله آزمون اجرا شهریه : 380/000 تومان
4 مرحله آزمون اجرا + 4 مرحله آزمون نظارت شهریه : 500/000 تومان
4 مرحله آزمون اجرا + 4 مرحله آزمون محاسبات شهریه : 500/000 تومان
4 مرحله آزمون محاسبات + 4 مرحله آزمون اجرا + 4 مرحله آزمون نظارت شهریه : 700/000 تومان

آدرس و تلفن نمایندگی های فاضل در سراسر کشور

بازگشت به بالا