کلاس آمادگی آفلاین آزمون کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان


120 ساعت- استاد رضاییان دروس تخصصی -کلاس آفلاین(فیلم ضبط شده)


تذکر:
1- در این کلاس دروس تخصصی و مشترک رشته راه و ساختمان (کد 41) ارائه می شود
2- کلاسها بصورت آفلاین(فیلم ضبط شده) در سایت موسسه آموزش عالی فاضل میشود در کلاسها داوطلبان صدا و تصویر استاد و برد هوشمند را به وضوح دریافت می کنند
3- داوطلبان می توانند به مدت چهار ماه بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز فیلم کلاس را بازبینی نمایند.

شهریه 3/000/000 تومان

کلاس آمادگی آفلاین آزمون کارشناسی رسمی رشته حسابداری و حسابرسی(دروس تخصصی)


118ساعت –دکتر اصانلو دروس تخصصی
کلاس آفلاین(فیلم ضبط شده)

تذکر:
1- در این کلاس دروس تخصصی و مشترک رشته حسابداری و حسابرسی (کد 37) ارائه می شود
2- کلاسها بصورت آفلاین(فیلم ضبط شده) در سایت موسسه آموزش عالی فاضل میشود در کلاسها داوطلبان صدا و تصویر استاد و برد هوشمند را به وضوح دریافت می کنند
3- داوطلبان می توانند به مدت چهار ماه بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز فیلم کلاس را بازبینی نمایند.

شهریه 2/400/000 تومان

کلاس آمادگی آفلاین آزمون کارشناسی رسمی رشته نفقه (دروس تخصصی)


40 ساعت –دکتر حسینی دروس تخصصی


کلاس آفلاین(فیلم ضبط شده)
تذکر:
1- در این کلاس دروس تخصصی و مشترک رشته نفقه (کد 33) ارائه می شود
2- کلاسها بصورت آفلاین(فیلم ضبط شده) در سایت موسسه آموزش عالی فاضل برگزار میشود در کلاسها داوطلبان صدا و تصویر استاد و برد هوشمند را به وضوح دریافت می کنند
3- داوطلبان می توانند به مدت چهار ماه بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز فیلم کلاس را بازبینی نمایند.

شهریه 800/000 تومان

کلاس آفلاین حل 100 تست برگزیده و مهم از سنوات گذشته آزمونهای کارشناسان رسمی راه و ساختمان


استاد دکتر رضاییان-10 ساعتدر این کلاس آفلاین استاد تمام 100 تست مهم انتخابی از آزمونهای رسمی سنوات گذشته را تحلیل نموده است
دفترچه سوالات بصورت PDF در اختیار داوطلبان قرار می گیرد

فیلم کلاس در سایت بارگذاری شده و داوطلبان تا سه ماه هر ساعتی از شبانه روز میتوانند فیلم کلاس را بازبینی کنند

شهریه 350/000 تومان

بازگشت به بالا