کلاس آمادگی منابع مشترک آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییه 1400


35 ساعت –استاد هاشمی-یکشنبه ها 16 الی 21


تذکر:
1- کلیه شرکت کنندگان رشته های مختلف آزمون کارشناسی رسمی 1400 ملزم به مطالعه قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/01/1381ـ آييننامه اجرايي قانون كارشناسان رسمي دادگستري ـ ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ـ آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي مصوب 27/11/1397 رئيس قوه قضائيه ـ مواد مرتبط از قوانين آيين دادرسي مدني و كيفري می باشند
2- کلاسها بصورت انلاین در سایت موسسه آموزش عالی فاضل و سامانه اسکای روم برگزار میشود در کلاسها داوطلبان صدا و تصویر استاد و برد هوشمند را به وضوح دریافت می کنند و امکان پرسش و پاسخ در کلاس وجود دارد
3- بعد از برگزاری کلاسها بصورت آنلاین ، فیلم کلاس در پروفایل داوطلبی ذخیره می شود و داوطلبان می توانند به مدت سه ماه بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز فیلم کلاس را بازبینی نمایند.


شهریه 800/000 تومان

کلاس آمادگی آزمون کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان(دروس تخصصی+منابع مشترک)


155 ساعت –استاد هاشمی دروس مشترک یکشنبه 15 الی 21 – استاد رضاییان دروس تخصصی پنج شنبه 15 الی 21 و جمعه 8 الی 14 و جمعه 15 الی 20


تذکر:
1- در این کلاس دروس تخصصی و مشترک رشته راه و ساختمان (کد101) ارائه می شود
2- کلاسها بصورت انلاین در سایت موسسه آموزش عالی فاضل و سامانه اسکای روم برگزار میشود در کلاسها داوطلبان صدا و تصویر استاد و برد هوشمند را به وضوح دریافت می کنند و امکان پرسش و پاسخ در کلاس وجود دارد
3- بعد از برگزاری کلاسها بصورت آنلاین ، فیلم کلاس در پروفایل داوطلبی ذخیره می شود و داوطلبان می توانند به مدت سه ماه بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز فیلم کلاس را بازبینی نمایند.

شهریه 4/500/000 تومان

کلاس آمادگی آزمون کارشناسی رسمی رشته حسابداری و حسابرسی(دروس تخصصی+منابع مشترک)


155 ساعت –استاد هاشمی دروس مشترک – دکتر اصانلو دروس تخصصی


روزهای برگزاری:

دروس مشترک استاد هاشمی یکشنبه ها 16الی 21 - دروس تخصصی دکتر اصانلو شنبه ها 18 الی 21 و دوشنبه ها 20 الی 22 و سه شنبه ها 16 الی 21 و چهارشنبه ها 16 الی 21 وجمعه ها 12 الی 17

تذکر:
1- در این کلاس دروس تخصصی و مشترک رشته حسابداری و حسابرسی (کد106) ارائه می شود
2- کلاسها بصورت انلاین در سایت موسسه آموزش عالی فاضل و سامانه اسکای روم برگزار میشود در کلاسها داوطلبان صدا و تصویر استاد و برد هوشمند را به وضوح دریافت می کنند و امکان پرسش و پاسخ در کلاس وجود دارد
3- بعد از برگزاری کلاسها بصورت آنلاین ، فیلم کلاس در پروفایل داوطلبی ذخیره می شود و داوطلبان می توانند به مدت سه ماه بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز فیلم کلاس را بازبینی نمایند.

شهریه 3/500/000 تومان

کلاس آمادگی آزمون کارشناسی رسمی رشته نفقه (دروس تخصصی+منابع مشترک)


75 ساعت –استاد هاشمی دروس مشترک – دکتر حسینی دروس تخصصی


روزهای برگزاری:
دروس مشترک استاد هاشمی یکشنبه ها 16الی 21 - دروس تخصصی دکتر حسینی دوشنبه ها 15:30الی 20:30
تذکر:
1- در این کلاس دروس تخصصی و مشترک رشته نفقه (کد121) ارائه می شود
2- کلاسها بصورت انلاین در سایت موسسه آموزش عالی فاضل و سامانه اسکای روم برگزار میشود در کلاسها داوطلبان صدا و تصویر استاد و برد هوشمند را به وضوح دریافت می کنند و امکان پرسش و پاسخ در کلاس وجود دارد
3- بعد از برگزاری کلاسها بصورت آنلاین ، فیلم کلاس در پروفایل داوطلبی ذخیره می شود و داوطلبان می توانند به مدت سه ماه بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز فیلم کلاس را بازبینی نمایند.

شهریه 1/500/000 تومان

بازگشت به بالا