موسسه آموزش عالی فاضل
نمونه فیلم های آموزشی وکالت

نمونه تدریس آیین دادرسی مدنی آقای دکتر توکلی

نمونه تدریس حقوق مدنی خانم دکتر میترا ضرابی

نمونه تدریس حقوق جزا آقای دکتر فرهی

نمونه تدریس آیین دادرسی کیفری آقای دکتر نوبهاری طهرانی

نمونه تدریس حقوق مدنی-ارث دکتر فدایی

نمونه تدریس اصول فقه استاد بخشی