-

*نام و نام خانوادگی
تلفن ثابت
*شماره همراه مثال : 09303329448
ایمیل مثال : info@fazel.ac.ir
*رشته مورد تقاضا
*آخرین مدرک تحصیلی
*تاریخ تکمیل فرم:
*عبارت امنیتی

کاردانی پذیرش مهر ماه 1401

نوازندگی ساز کلاسیک
موسیقی–کاردانی نوازندگی سازکلاسیک
معرفی رشته
سرفصل رشته
نوازندگی ساز ایرانی
موسیقی - کاردانی نوازندگی ساز ایرانی
معرفی رشته
سرفصل رشته
معماری داخلی
کاردانی معماری داخلی
معرفی رشته
سرفصل رشته
 
سینما - بازیگری
سینما – کاردانی بازیگری
معرفی رشته
سرفصل رشته
سینما - فیلم نامه نویسی
سینما - کاردانی فیلم نامه نویسی
معرفی رشته
سرفصل رشته
موسیقی - آواز
موسیقی - آواز
معرفی رشته
سرفصل رشته
 
آرایش زنانه
کاردانی آرایش زنانه
معرفی رشته
سرفصل رشته
طراحی لباس
کاردانی طراحی لباس
معرفی رشته
سرفصل رشته
گرافیک
کاردانی گرافیک
معرفی رشته
سرفصل رشته
 
کمک کارگردانی
کاردانی کمک کارگردانی
معرفی رشته
سرفصل رشته
گردشگری
کاردانی گردشگری
معرفی رشته
سرفصل رشته
 

کارشناسی پذیرش مهر ماه 1401

موسیقی- نوازندگی ساز ایرانی
موسیقی - کارشناسی حرفه ای نوازندگی ساز ایرانی
معرفی رشته
سرفصل رشته
موسیقی- نوازندگی ساز کلاسیک
موسیقی – کارشناسی حرفه ای نوازندگی ساز کلاسیک
معرفی رشته
سرفصل رشته
موسیقی – کارشناسی حرفه ای آهنگ سازی ایرانی
موسیقی – کارشناسی حرفه ای آهنگ سازی ایرانی
معرفی رشته
سرفصل رشته
 
معماری داخلی
کارشناسی معماری داخلی
معرفی رشته
سرفصل رشته
سینما – کارشناسی حرفه ای کارگردانی 
سینما – کارشناسی حرفه ای کارگردانی
معرفی رشته
سرفصل رشته
بازیگری
کارشناسی بازیگری
معرفی رشته
سرفصل رشته
 
مربی هنر کودک
کارشناسی مربی هنر کودک
معرفی رشته
سرفصل رشته
کارشناسی گردشگری
کارشناسی گردشگری
معرفی رشته
سرفصل رشته