پکیج کلاسهای نظارت و اجرا عمران-گروه A(شیراز)


خدمات این گروه شامل: 150 ساعت کلاس + 30 ساعت کارگاه حل تست+ 3مرحله آزمون آزمایشی رایگان

روزهای برگزاری:پنجشنبه صبح (مخصوص کارگاه حل تست) + جمعه صبح + جمعه عصر – آغاز ترم : 23 خرداد 98

استاد گروه:آقای مهندس سعید جمالی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی :1/770/000 تومان (درصورتی که دانشجوی سابق موسسه باشید 10% مبلغ پس از ثبت نام عودت داده می¬شود)

پرداخت شهریه بصورت اقساط 1/980/000 هزار تومان (3قسط 660هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری. دانشجویان سابق می توانند از 10 درصد تخفیف در ثبت نام استفاده نمایند.
شهریه نقدی 1/770/000 تومان

پکیج کلاسهای محاسبات عمران-گروه A(شیراز)


خدمات این گروه شامل: 170 ساعت کلاس + 20 ساعت کارگاه حل تست+ 3مرحله آزمون آزمایشی رایگان

روزهای برگزاری:چهارشنبه عصر (مخصوص کارگاه حل تست) + پنج شنبه عصر+ جمعه صبح + جمعه عصر – آغاز ترم : 23 خرداد 98

اساتید گروه:آقای دکتر حسام الدین خلیفه+ آقای دکتر امیرحسین شفیعی+آقای مهندس مسعود کشتی آرای

شهریه با احتساب تخفیف نقدی :1/980/000 تومان (درصورتی که دانشجوی سابق موسسه باشید 10% مبلغ پس از ثبت نام عودت داده می¬شود)

پرداخت شهریه بصورت اقساط 2/280/000 هزار تومان (3قسط 760هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری. دانشجویان سابق می توانند از 10 درصد تخفیف در ثبت نام استفاده نمایند.
شهریه نقدی 1/990/000 تومان

پکیج کلاسهای تاسیسات برقی-گروه A (شیراز)


خدمات این گروه شامل: 70 ساعت کلاس + 10 ساعت کلاس پیش نیاز+ یکمرحله آزمون آزمایشی رایگان

روزهای برگزاری:پنج شنبه عصر+ جمعه صبح– آغاز ترم : 23 خرداد 98

استاد گروه:آقای مهندس محمود زاده

شهریه با احتساب تخفیف نقدی :1/674/000 تومان (درصورتی که دانشجوی سابق موسسه باشید 10% مبلغ پس از ثبت نام عودت داده می¬شود)

پرداخت شهریه بصورت اقساط 1/860/000 هزار تومان (2 قسط 930 هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری. دانشجویان سابق می توانند از 10 درصد تخفیف در ثبت نام استفاده نمایند.
شهریه نقدی 1/674/000 تومان

پکیج کلاسهای تاسیسات مکانیکی-گروه A (شیراز)


خدمات این گروه شامل: 80 ساعت کلاس + یک مرحله آزمون آزمایشی رایگان

روزهای برگزاری:پنج شنبه عصر+ جمعه صبح– آغاز ترم : 23 خرداد 98

استاد گروه:آقای مهندس محمود زاده

شهریه با احتساب تخفیف نقدی :1/674/000 تومان (درصورتی که دانشجوی سابق موسسه باشید 10% مبلغ پس از ثبت نام عودت داده می¬شود)

پرداخت شهریه بصورت اقساط 1/860/000 هزار تومان (2 قسط 930 هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری. دانشجویان سابق می توانند از 10 درصد تخفیف در ثبت نام استفاده نمایند.
شهریه نقدی 1/674/000 تومان

پکیج کلاسهای نظارت و اجرا عمران-گروه B


خدمات این گروه شامل:150 ساعت کلاس + 3مرحله آزمون آزمایشی رایگان

روزهای برگزاری:پنجشنبه صبح + پنجشنبه عصر + جمعه صبح– آغاز ترم : 30 خرداد 98

استاد گروه:آقای مهندس پژمان

شهریه با احتساب تخفیف نقدی :1/770/000 تومان (درصورتی که دانشجوی سابق موسسه باشید 10% مبلغ پس از ثبت نام عودت داده می¬شود)

پرداخت شهریه بصورت اقساط 1/980/000 هزار تومان (3قسط 660هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری. دانشجویان سابق می توانند از 10 درصد تخفیف در ثبت نام استفاده نمایند.
شهریه 1/770/000 تومان

پکیج کلاسهای محاسبات عمران-گروه B


خدمات این گروه شامل: 170 ساعت کلاس + 3مرحله آزمون آزمایشی رایگان

روزهای برگزاری:چهار شنبه عصر+ پنج شنبه صبح + پنج شنبه عصر – آغاز ترم : 29 خرداد 98

اساتید گروه:آآقای دکتر حسام الدین خلیفه+ آقای دکتر صادقی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی :1/980/000 تومان (درصورتی که دانشجوی سابق موسسه باشید 10% مبلغ پس از ثبت نام عودت داده می¬شود)

پرداخت شهریه بصورت اقساط 2/280/000 هزار تومان (3قسط 760هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری. دانشجویان سابق می توانند از 10 درصد تخفیف در ثبت نام استفاده نمایند.
شهریه نقدی 1/990/000 تومان

پکیج کلاسهای تاسیسات برقی-گروه B


خدمات این گروه شامل:70 ساعت کلاس + 10 ساعت کلاس پیش نیاز+ یکمرحله آزمون آزمایشی رایگان

روزهای برگزاری:چهارشنبه صبح+ چهارشنبه عصر – آغاز ترم : 29 خرداد 98

استاد گروه:آقای مهندس محمود زاده

شهریه با احتساب تخفیف نقدی :1/674/000 تومان (درصورتی که دانشجوی سابق موسسه باشید 10% مبلغ پس از ثبت نام عودت داده می¬شود)

پرداخت شهریه بصورت اقساط 1/860/000 هزار تومان (2 قسط 930 هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری. دانشجویان سابق می توانند از 10 درصد تخفیف در ثبت نام استفاده نمایند.
شهریه نقدی 1/674/000 تومان

بازگشت به بالا